El 65% de les sol·licituds d’ajudes al lloguer han estat denegades

L’Ajuntament de Sant Boi ha destinat 58.000 euros per a ajudes al lloguer en la convocatòria que va obrir al mes de novembre. S’hi van presentar un total de 219 sol·licituds, de les quals només 80 van ser resoltes de forma favorable. 

Bloc de pisos de Ciutat Cooperativa - Sant Boi Diari

Bloc de pisos de Ciutat Cooperativa // Sant Boi Diari

Dues de cada tres famílies que ha sol·licitat una ajuda per pagar el lloguer a l’Ajuntament de Sant Boi no l’ha obtinguda. Han estat finalment 80 famílies les que s’han beneficiat de dues línies d’ajuts que l’Ajuntament va obrir el passat mes de novembre i que finalment han sumat un import de 58.000 euros. Per diversos motius, la majoria de sol·licituds que van entrar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic han estat rebutjades, fet que implica que al final el 65% de les famílies que han demanat ajut se n’hagin quedat sense. La superació del llindar d’ingressos anuals màxims, la possessió d’habitatges en propietat i lloguers superiors als 600 euros han deixat a moltes de les peticions d’ajut sense possibilitats per incompliment de les condicions establers.

Per accedir a aquestes ajudes calia acreditar, entre altres requisits, uns ingressos anuals màxims, no posseir cap habitatge en propietat, que el cost del lloguer no fos superior als 600 euros i no rebre cap altra ajuda pública pel mateix concepte.

L’Ajuntament de Sant Boi va anunciar un ajut que subvenciona part de les despeses associades als nous contractes de lloguer. Les persones beneficiàries optaven a una ajuda per a les mensualitats de lloguer abonades en 2015, sempre amb un màxim de 100 euros mensuals, i també podien subvencionar les despeses de la fiança, gestoria i constitució d’avals i impost de transmissions patrimonials.

En relació a la convocatòria municipal d’ajuts per a rehabilitació d’edificis i habitatges, 59 de les 63 sol·licituds presentades s’han resolt favorablement. L’Ajuntament ha dedicat 244.000 euros a la rehabilitació d’edificis i habitatges durant l’any passat. Les actuacions subvencionables han estat la instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques i millora en les instal·lacions comunes, entre d’altres similars. Pel que fa als habitatges s’ha ajudat a l’obtenció de les condicions mínimes d’habitabilitat i l’adaptació interior de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda o gent gran.

Recomanacions personalitzades